PSZOK

Informacje

Informujemy, że począwszy od 02 stycznia 2020 r. każda osoba oddająca odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), musi podać nr ewidencyjny posesji – numer ewidencyjny znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiktóre otrzymujecie państwo co roku z Urzędu Miasta Ustroń.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 33 857 93 42 (Urząd Miasta Ustroń).

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach ponoszonej na rzecz Burmistrza Miasta Ustroń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można dostarczać (transport we własnym zakresie) następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:

 • papier o kodach 20 01 01, 15 01 01,
 • metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,
 • tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,
 • szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,
 • opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,
 • bioodpady o kodach 20 01 08, 20 02 01,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*20 01 35* i 20 01 36,
 • odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy – w łącznej ilości 1 Mg na rok dla nieruchomości,
 • zużyte opony o kodzie 16 01 03,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
 • odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99,
 • inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),
 • zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,
 • przeterminowane leki i chemikalia o kodach 20 01 31*, 20 01 32,
 • inne niewymienione frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny o kodzie 20 01 99.

W ramach ponoszonej na rzecz Burmistrza Miasta Ustroń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczyć we własnym zakresie odpady budowlano – rozbiórkowe w łącznej ilości 1 Mg na rok dla nieruchomości.

Adres i Godziny Otwarcia

Adres:

ul. Krzywa 6
(wjazd od ul. Sportowej)
43-450 Ustroń

W okresie letnim, tj.
od 1 marca do 31 października:

Poniedziałek –  Piątek  7:00 – 17:00

Soboty – 08.00 – 14.00

W okresie zimowym, tj.
od 1 listopada do 28 lutego:

Poniedziałek –  Piątek  7:00 – 16:00

Soboty – 08.00 – 12.00

DOJAZD

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG …