HISTORIA

Historia gospodarki komunalnej w Ustroniu

Firma nasza jest sukcesorem firm, których działalność związana była z gospodarką komunalną Ustronia, które zapewniały miastu usługi komunalne. Gospodarka komunalna to jedna z podstawowych działalności każdej najmniejszej nawet gminy, miasta małego czy dużego. Problemem jest tylko skala tej działalności. Pojęcie to jest bardzo szerokie, gdyż mieszczą się w tym wszystkie funkcje, jakie ma do wykonania samorząd na rzecz społeczności lokalnej. Część tych funkcji pełniły i pełnią firmy komunalne. Ich działalność jest niezbędna na terenie każdej miejscowości.

Ustroń, od momentu założenia huty żelaza (1772 r.) pomimo tego, że był wioską do 1956 r. miał duże ambicje. Jego piękne położenie, klimat, dostępna żętyca, możliwość kąpieli w rzece Wiśle, ale i kąpieli opartych o gorący żużel, potem borowin, obiekty nastawione na kuracjuszy i turystów powodowały konieczność utrzymywania czystości i porządku. Dbały o to nie tylko władze gminne ale i stowarzyszenia.

W miejscu, gdzie teraz nasza firma ma główną bazę (ul. Konopnickiej 40), gmina miała swoje kilkuhektarowe gospodarstwo rolne: z domem, kolnią na wozy, a obok oborą oraz masztalą, które wydzierżawiała rodzinom, których obowiązkiem było spełnianie zadań wyznaczanych przez gminę. Na tym terenie postawiono po I wojnie światowej garaże m.in. na polewaczkę dróg (samochód sic!), samochód ciężarowy, ale i warsztat. Na gruncie tym wybudowano i oddano w 1928 r. z okazji X-lecia II Rzeczypospolitej „Dom starców” (teraz Konopnickiej 38). W miejscu, gdzie długo były ogródki działkowe i gdzie powstało os. „Zacisze” hodowano na obszarze 1 ha w okresie międzywojennym kwiaty i krzewy na potrzeby gminy. Ustroń zatwierdził plan regulacyjny rozbudowy i rozwoju gminy, wybudowano pierwsze, nowoczesne jak na te czasy pensjonaty, ale plany rozwoju infrastruktury Ustronia nie powiodły się. Wybuchła II wojna światowa.

Niewiele wiemy z pisanych źródeł o gospodarce komunalnej w Ustroniu tuż po II wojnie światowej. Możemy przypuszczać, że przy urzędzie gminnym, którego nazwę zmieniano, była komisja, która na bieżąco załatwiała problemy komunalne, czy to przy pomocy zatrudnionych na etatach pracowników, czy to robót zlecanych. Część prac wykonywano w czynach społecznych. Hodowano kwiaty i krzewy w tym samym miejscu, co przed wojną.

„Komunalka” w latach 1954-1959

Więcej informacji o gospodarce komunalnej mamy po objęciu przez Ludwika Troszoka w dniu 1 stycznia 1954 r. stanowiska przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej. W pierwszych dniach urzędowania powołał ogrodnictwo gminne jako gospodarstwo pomocnicze. W ramach tej firmy powstał Zakład Oczyszczania Miasta, którego kierownikiem został Franciszek Doleżałek. Pod koniec 1954 r. powołano Komisję Drogową i Urządzeń Osiedla, której przewodniczył Józef Pokorny. Komisja nie tylko przeprowadzała lustracje dróg i mostów, ale interesowała się wyglądem estetycznym miasta, a więc i parków. Remontowano drogi, nawożąc na nie kamienie i żwir, następnie je walcując utwardzano nawierzchnię, kopano rowy odwadniające. Każdą drogę poszerzano. Naprawiano i budowano mosty. Po rozbudowie szklarni przy ul. Konopnickiej kontynuowano w szerszym zakresie hodowlę krzewów ozdobnych i kwiatów. Obsadzano nimi parki i zieleńce.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w latach 1959-1974

„W 1959 r. utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ustroniu, które zajmowało się oczyszczaniem miasta, tworzeniem i utrzymywaniem zieleńców, budową i utrzymaniem dróg, remontem budynków i produkcją ogrodniczą” remontami budynków komunalnych, a także sprzedażą usług hotelowych, jako że zarządzała 3 hotelami („Równica”, „Kuracyjny” i „Czantoria”). Dyrektorem MPGK został Zbigniew Nawrotek, a w 1964 r. Ludwik Troszok natomiast w latach 70. Mirosław Sadlik. 1 II 1962 r. utworzono przy MPGK Zakład Pogrzebowy. Tu trzeba wspomnieć, że w 1960 r. Ustroń otrzymał z Wojewódzkiej Rady Narodowej dodatkową kwotę 3.300.000 zł na zieleń miejską, oświetlenie, remonty itd. Prace te wykonało MPGK i Ustroń wypiękniał.

MPGK prowadziło wielostronną działalność, o czym świadczą podległe mu zakłady: Rozdzielni Gazu, Hoteli Miejskich, Oczyszczania Miasta, Pogrzebowy, Zieleni Miejskiej, Remontu Dróg, Wodno-Kanalizacyjny, a jako gospodarstwa pomocnicze: Zakład Remontowo-Budowlany, ogrodnictwo i warsztaty. Miał także w swoim zakresie działania zakład obsługujący nowo wybudowane obiekty wypoczynkowe w dzielnicy Jaszowiec, a także pralnię na Polanie.

MPGK funkcjonowało bardzo prężnie, a Ustroń był postrzegany jako miasto czyste i zadbane. Zakład Zieleni Miejskiej opiekował się 17 ha zieleni miejskiej, na terenie której dbano również o urządzenia parkowe.

W 1968 r. otwarto wybudowane szklarnie (5) i obiekty administracyjne przy ul. Słonecznej.    W latach największego rozkwitu (1963-1964) MPGK liczyło blisko 300 stałych pracowników i ok. 50 sezonowych, dowożonych własnym transportem z Trójwsi.

Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1974-1994

Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie z dnia 31 października 1973 r. nastąpiło połączenie z dniem 1 stycznia 1974 r. MPGK w Ustroniu, Wiśle i Skoczowie w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie z siedzibą w Skoczowie. W skład przedsiębiorstwa wszedł też Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu. Majątek wniesiony przez wszystkie firmy wchodzące w skład nowego przedsiębiorstwa wynosił ok. 80 mln zł wg ówczesnych cen. Do wspólnego majątku najwięcej wniosło MPGK Ustroń, bo ponad 61% tj. ok. 49 mln zł.

Nowe przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1974 r. Pierwszym dyrektorem firmy został Władysław Zamarski.

Statut nowego przedsiębiorstwa tworzony był przez ówczesnego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie Andrzeja Georga. Statut przewidywał utworzenie na terenie poszczególnych miast Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym. ZGKiM w Ustroniu był Oddziałem nr 2.

Nowe przedsiębiorstwo obejmowało swoim działaniem cały powiat cieszyński, oprócz miasta Cieszyna, gdzie było odrębne przedsiębiorstwo. Zakres działania był podobny w każdym mieście, a więc wywóz odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, administracja domami komunalnymi, remonty budynków komunalnych, utrzymanie zieleni miejskiej, zakłady pogrzebowe. W początkowej fazie przedsiębiorstwo zajmowało się również wodociągami, ciepłownictwem, gazownictwem, hotelami, łaźniami, pralniami. W Ustroniu prężnie działał zakład produkcji roślinnej wybudowany w 1973 r. przy ul. Słonecznej. Jego rolą miało być zaopatrywanie firmy w sadzonki potrzebne do obsad zieleni w poszczególnych miastach.

W początkowej fazie w całym przedsiębiorstwie pracowało ponad 500 pracowników w tym ok. 80 na stanowiskach nierobotniczych. Do 1980 r. baza transportowa firmy znajdowała się na terenie Ustronia przy ul. Konopnickiej. Na terenie Ustronia pracowało w różnych okresach od 50 do 100 pracowników. Oprócz bazy na Konopnickiej w Ustroniu istniała jeszcze baza przy ul. Hutniczej, gdzie miały swoje siedziby Zakład Remontu Budynków i Dróg oraz ADM. Przy ul. Konopnickiej mieściły się oprócz bazy transportu, oczyszczanie miasta, magazyn, stacja paliw, zakład pogrzebowy. Z uwagi na brak możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca na budowę bazy przedsiębiorstwa na terenie Ustronia Zarząd firmy został usytuowany w Skoczowie. Zarząd PGKIM mieścił się w Skoczowie przy ul. Sarkandra 9 (aktualnie siedziba Policji w Skoczowie). W Skoczowie w 1976 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej bazy przedsiębiorstwa przy ul. Krzywej. Główne obiekty bazy zostały oddane do użytku w 1980 r.   a budynek socjalno-administracyjny w 1986 r. Na terenie bazy przedsiębiorstwa przy ul. Krzywej w Skoczowie znajdowały się: transport, warsztaty naprawcze, magazyny, garaże dla samochodów specjalnych, diagnostyka, stolarnia, ślusarnia i wulkanizacja wykonujące oprócz prac dla firmy również usługi zewnętrzne. W późniejszym okresie uruchomiona została też suszarnia drewna oraz betoniarnia. PGKIM wykonywało usługi na terenie całego powiatu cieszyńskiego. Administrowało budynkami komunalnymi o powierzchni 72.000m2, dysponowało transportem specjalistycznym w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych, pojazdami do akcji zimowej w tym wirnikami, sprzęt do remontu dróg jak: walce, rajzery, koparki, spychacze, inne pojazdy jak: dźwigi, zwyżki, podczołgówki, zamiatarki i zmywarki do dróg. Oprócz tego firma posiadała transport taki jak: ciągniki, samochody samowyładowcze i skrzyniowe, samochody dostawcze.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ustroniu należał do jednego z najlepszych w ramach PGKiM-u. Osiągał dobre wyniki ekonomiczne jak i dobrze realizował wyznaczone zadania. Wtedy to właśnie dokonano szereg inwestycji przy ul. Konopnickiej. Wyasfaltowano plac całej bazy. Wybudowano garaże na samochody specjalne, a w 1985 r. wybudowano i oddano do użytku budynek socjalno-administracyjno-warsztatowy. Zakład w Ustroniu posiadał zamiatarkę i polewaczkę uliczną. W1988 r. otrzymał 2 nowe samochody do wywozu odpadów stałych i 1 samochód do wywozu ścieków. Ponadto w tym okresie otrzymał też nową wywrotkę typu Jelcz.

Po zmianach politycznych w latach 1989/1990 PGKiM, a więc i Oddział w Ustroniu miał duże trudności z prowadzeniem działalności, miasto stanęło w obliczu klęski ekologicznej z braku wysypiska stąd władze miasta założyły spółkę „TROSEKO”, w której miasto miało 51%, a firma „TROSBUD” Leona Troszoka 49% udziałów. Spółka ta zajmowała się eksploatacją wysypiska na Poniwcu i wywozem śmieci od mieszkańców. W 1991 r. miasto wybudowało wysypisko, które przy pomocy odpadów komunalnych rekultywowało do 1994 r. „dzikie” wysypisko w wyrobisku kamieniołomu „Czantoria” w Ustroniu Poniwcu. Natomiast przy ul. Konopnickiej, po rozwiązaniu PGKiM działały: Zakład Budżetowy Administracja Domów Mieszkalnych, Gospodarstwo Pomocnicze Usług Komunalnych, z których to firm utworzono Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 1994-1999

1 stycznia 1994 r. na bazie dawnego majątku Oddziału MPGKiM utworzono gospodarstwo pomocnicze Zakład Usług Komunalnych, dotowane z budżetu miasta Ustroń. Kierownikami byli kolejno: Marian Kamiński i Alojzy Sikora. Firma przejęła od firmy „TROSEKO” śmieciarki i odbiór śmieci od mieszkańców. Zajmowała się również zielenią jak i administrowaniem mieszkań komunalnych.

19.06.1994 r. (15-lecie) – władze miasta zorganizowały referendum dotyczące samoopodatkowania od wywozu śmieci wszystkich mieszkańców Ustronia. Wspominamy tą datę dlatego że, to jedno z pierwszych w Polsce referendum w tej sprawie, a jego pozytywny wynik pozwolił na skuteczną walkę o czystość miasta.

07.07. 1999 r. (10-lecie) – uruchomiliśmy stację przeładunkową stałych odpadów komunalnych wraz zapleczem do gromadzenia surowców wtórnych przy ul. Krzywej. Obiekt ten pozwala na nowoczesne gromadzenie stałych odpadów komunalnych i ich natychmiastowy wywóz na wysypiska.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 1999

26.02.1999 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego przez Burmistrzów Ustronia Jan Szwarca i jego zastępcę Ireneusza Szarca, zawiązująca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi : „Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, utworzoną na bazie kapitałowej zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ustroniu przy ulicy Marii Konopnickiej 40. Nastąpiło więc przekształcenie zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w spółkę prawa handlowego. Operacja była tak przygotowana, że nie zakłóciła dotychczasowego funkcjonowania służb komunalnych i przez większość mieszkańców została niezauważona.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., powstało 1 maja 1999 r., kontynuując kilkudziesięcioletnią tradycję działających firm w zakresie gospodarki komunalnej w Ustroniu. Przedsiębiorstwo nasze jest sukcesorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skoczowie oraz Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ustroniu i ich poprzedników. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., jest spółką gminną, w której 100 % udziałów jest własnością Gminy Ustroń.

Akt założycielski w dniu 26 lutego 1999 r. przed notariuszem Ewą Nogacką podpisali Jan Szwarc – Burmistrz Miasta i Ireneusz Szarzec – Zastępca Burmistrza. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Wydziale VI Gospodarczym w dniu 15 marca 1999 r. (VI Ns Rej H 275/99)

Nasza firma posiada odpowiedni tabor i sprzęt do prowadzenia przede wszystkim działalności komunalnej, bazę z własną stacją benzynową i biurowcem, stacją przeładunkową odpadów z zapleczem do gromadzenia surowców wtórnych i niektórych odpadów niebezpiecznych oraz kompostownię do gromadzenia biotony. Ma też doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Doświadczenie zdobywaliśmy przez lata, prowadząc działalność w Ustroniu, miejscowości uzdrowiskowej, postrzeganej przez osoby z zewnątrz jako czysta, wyróżniająca się pod tym względem od innych miejscowości. Świadczymy też usługi w sąsiednich gminach. Organizujemy i sponsorujemy przy współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – konkurs mający na celu zbiórkę surowców wtórnych w ramach corocznego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Firma nasza jest jedynym z inicjatorów powstającego Zielonego Parku Przedsiębiorczości „Pod Równicą”.

Zarząd od momentu powstania firmy pracował w następującym składzie:

1999 – 2004

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Kinga Foniok – członek Zarządu

Piotr Łukosz –  członek Zarządu, w 2004 r. zastąpiony przez Krystiana Wałach

2005 – 08.2009

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Kinga Foniok – członek Zarządu

Krystian Wałach – członek Zarządu

09.2009 – 2010

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Krystian Wałach – członek Zarządu

Anna Łukosz – członek Zarządu

2010 – 2014

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Krystian Wałach – członek Zarządu

Anna Łukosz – członek Zarządu

2015 – 2016

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Krystian Wałach – członek Zarządu do 28.06.2015 r.

Anna Łukosz – członek Zarządu

Ewa Cieślar – Witoszek – członek Zarządu od 29.06.2015 r.

2017 – 2018

Alojzy Sikora – prezes Zarządu

Ewa Cieślar – Witoszek – członek Zarządu do 31.06.2017 r.

Anna Łukosz – członek Zarządu do 31.06.2017

2019

Krystian Wałach – prezes Zarządu

Rada Nadzorcza od chwili powstania firmy składa się:

1999 – 2000

Rudolf Krużołek – przewodniczący

Jan Misiorz – członek

Józef Waszek – członek

2000 – 2002

Tadeusz Duda – przewodniczący

Cezary Derewniuk – członek

Rudolf Krużołek – członek

2002-2004

Bronisław Brandys – przewodniczący

Cezary Derewniuk – członek

Jacek Kamiński – członek

2004 – 2019

Cezary Derewniuk – przewodniczący

Jolanta Krajewska Gojny – z-ca przewodniczącego

Andrzej Siemiński – członek

Ilość pracowników jest zmienna i wynosi ok. 45 w sezonie zimowym i ok. 55 w sezonach pozostałych. Działalność podstawowa prowadzona jest w działach: oczyszczania miasta, technicznym i kotłowni.

Dział oczyszczania miasta

Podstawowym obowiązkiem jest odbiór odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych od mieszkańców i firm. Dział świadczy ponadto usługi odbioru innych odpadów w tym i niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych, prowadzi PSZOK, zajmuje się wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz wywozem odpadów płynnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  z dniem 1 lipca 2017 r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych w zakresie kolorów pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów – ujednolicono zasady segregacji wprowadzając tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Dział techniczny

Wykonuje zlecane prace związane z utrzymaniem zieleni, czystością miasta, sprzątaniem przystanków autobusowych, rozwiesza plakaty, itd.

Utrzymujemy nadal zieleń miejską. Trawniki koszone są intensywnie, czyli 10 razy w roku 47 ha, a ponadto 8 ha 2 razy w roku. Czyli w sumie kosimy ok. 486 ha. Pielęgnujemy i utrzymujemy 3583 sztuk rabat bylinowych i mieszanych, 10935 sztuk róż, kwietniki gruntowe o powierzchni 750 m2  Zajmujemy się również cięciem żywopłotów, pielęgnacji krzewów, drzew, grabieniem liści. Kosimy pobocza dróg gminnych i powiatowych, 3 razy do roku na odcinku 82,2 km. Co roku czyścimy ok. 900 szt. studzienek kanalizacji deszczowej. Każdego roku, na wiosnę, zamiatamy 62 300 m2 chodników i  107396 mb dróg.

Dział kotłownia

Budynek kotłowni został wybudowany na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jest on zlokalizowany na terenie byłego Zakładu Kuźni Ustroń. Kotłownia w naszej firmie istnieje roku 2009 kiedy to została przekazana Przedsiębiorstwu Komunalnemu przez Urząd Miasta Ustroń, które z kolei odkupiło kotłownię od byłego Zakładu Kuźni. W kotłowni aktualnie są zainstalowane dwa kotły węglowe typ WLM-2.5 oraz WLM-5 o łącznej mocy cieplnej 7.6 MGW. Są to kotły WLM-5 rok budowy 1966, oraz WLM-2.5 rok budowy 1965. Kotły są zmodernizowane pod względem emisji spalin. Kocioł WLM-2.5 spełnia kryteria  wynikające  z ochrony środowiska. Wyprodukowane ciepło dostarczane jest 12 podmiotom m.in. do odbiorców na terenie byłej Kuźni oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze. Łącznie w latach 2009 – 2018 wyprodukowaliśmy 120003 GJ.

Przedsiębiorstwo komunalne w liczbach

Kapitał początkowy spółki wynosił  1.454.500,00 zł natomiast stan kapitału zakładowego na 31.12.2018 r. to 3.897.300,00 zł. W 2018 r odebraliśmy: 229,64 t odpadów z koszy ulicznych, 5 t materiałów zawierających azbest, 0,41 t baterii, 9 t urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 149 t odpadów wielkogabarytowych, 6 t opon, 317 t popiołu, 517 t gruzu, 5,6 tys. m3 ścieków, 378 t odpady ulegające biodegradacji. Od momentu otwarcia stacji przeładunkowej, czyli od lipca 1999 r. odebraliśmy ok. 161 tys. ton odpadów. W liczbie tej są także śmieci z sąsiednich gmin oraz odpady przywożone na stację przez inne firmy komunalne, jak również popiół, gruz, papa, eternit, itp.

Po wejściu w życie w dniu 1 lipca 2013 r. tzw. „Ustawy śmieciowej”, odpady w Ustroniu odbierała firma SANIT TRANS z Międzyrzecza, a nasza firma odpady w gminie Brenna, ale także prowadziła (i nadal prowadzi) dla Ustronia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kuźniczej, funkcjonujący na terenie stacji przeładunkowej. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są powstające w gospodarstwach domowych i firmach: odpady zbierane selektywnie (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe , odpady zielone , zużyte opony,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, – farby, opakowania po farbach, chemikalia, odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, wełna mineralna, odpady materiałów ceramicznych). Od 1 stycznia 2014, po wygraniu przetargu, wróciliśmy do zbierania odpadów w Ustroniu.

Wydajemy informatory zachęcające do segregacji odpadów, oraz do działań proekologicznych.

Firma nasza uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Ustronia. Sponsoruje wydawnictwa: „Kalendarz Ustroński” oraz angażuje się w imprezy: Ustrońskie Dożynki, Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny „Baranina – Ustroń”.

Firma jest członkiem programu CZYSTY BIZNES oraz posiada certyfikat PRZEJRZYSTA FIRMA, w 2010 r. uzyskała tytuł GAZELA BIZNESU oraz była wyróżniona tytułem ZIELONE BIURO. Startowała kilka lat z powodzeniem w PUCHARZE RECYKLINGU.

Jako jedna z nielicznych firm komunalnych w Polsce organizujemy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, w 2017r. odbyła się już XVI edycja. Prowadzimy i sponsorujemy go przy współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu, Nadleśnictwa w Ustroniu, Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, firmy KOSTA i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Projekt ma na celu m.in. zbiórkę surowców wtórnych w ramach corocznego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego.

Tekst – Alojzy Sikora i Jan Sztefek, Tomasz Cieślar